Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről PÁLYÁZÓK részére

Tisztelt Pályázó!

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. és 14. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségünket teljesítve, ezúton tájékoztatjuk Önt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséről.

Adatkezelő megnevezése: PRO-MOULDING Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Munkáltató, Társaság vagy adatkezelő)
Adatkezelő rövidített neve: PRO-MOULDING Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-027786
Adatkezelő adószáma: 25471346-2-08
Adatkezelő székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Mező utca 43.
Adatkezelő telephelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery u 111.
Adatkezelő képviselői: Johannes Stegfellner ügyvezető

Az adatkezelő adatkezelésért felelős szervezeti egységek és elérhetőségeik:
Kelemen Rita, tel.: +36 99 544 633, e-mail: rita.kelemen@polytech.hu
Vida Hajnalka +36 70 325 24 06, e-mail: hajnalka.vida@pro-moulding.eu

Jelen dokumentum a Munkáltatónál hatályos adatvédelmi szabályzat pályázó munkavállalókra irányadó rendelkezéseinek összefoglalására szolgál. Jelen dokumentum rendelkezéseit a Társaság többi szabályzatának rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja
A Munkáltatónál hatályos adatvédelmi szabályzat rendelkezései kiterjednek valamennyi, a Társaságnál megvalósított adatkezelési tevékenységre. Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Társaságnál munkaviszonyban, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, volt munkavállalóra, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra, valamint munkaviszony létesítése céljából jelentkezést előterjesztő személyekre, továbbá az előbbi személyek hozzátartozóira, amennyiben e személyek személyes adatainak kezelése indokolt esetben szükséges (a továbbiakban együtt: munkavállaló vagy érintett).
Az adatvédelmi szabályzat és jelen dokumentum megalkotásának elsődleges célja a munkavállalók személyes adatai megfelelő védelmének biztosítása, valamint valamennyi adatkezelési tevékenység során az átláthatóság és az érintett jogai érvényesülésének és érvényesítésének garantálása.

A kiválasztási eljárás szakszerű és eredményes lefolytatása céljából az Ön hozzájárulása alapján kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeljük (pl. az önéletrajzból, bemutatott szakmai bizonyítványokból származó adatok, a pályázati kérdőív, pályázati interjú során megadott személyes adatok stb.).
Pályázatának benyújtásával, pályázati dokumentumainak bemutatásával és továbbításával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy a Munkáltató rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot (így különösen: név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, email-cím, képzettség és szakmai tapasztalat, fizetési igény, valamint minden további adat és kép, amely az Ön által benyújtott, illetve továbbított bármely dokumentumban található) a Munkáltató pályázói adatbázisának kiépítése céljából kezelhesse.

Az Ön által a kiválasztási eljárás keretében rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a pályázati eljárás során bizalmasan kezeljük, azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem továbbítjuk. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítására a pályázati eljárás során kivételes esetben (pl. informálódási célzattal) kerülhet sor. E harmadik személyek lehetnek különösen: az illetékes Regionális Munkaügyi Központ; Szociális Minisztériumi szolgáltató; a gazdasági kamara képzőhelye.

2. Az adattárolás időtartama
A Munkáltató tájékoztatja Önt, hogy a kiválasztási eljárás során megadott adatokat a kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartamára pályázói adatbázisunkban tároljuk. Ezt követően a Munkáltató a pályázati adatbázisban szereplő adatokat általában tizenkét hónapig tárolja. Jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme, illetve folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás esetén azonban a rendelkezésre bocsátott személyes adatok az eljárás jogerős lezárásáig nem törölhetők. A vonatkozó határidők letelte után az Ön adatait töröljük.
A rendelkezésre bocsátott adatok további tárolására kizárólag az Ön kifejezett kérelme, illetve hozzájárulása esetén kerülhet sor. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

3. A pályázó jogai
Önt az alábbi személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: tájékoztatáshoz való jog; a hozzáférés joga; helyesbítéshez való jog; törléshez való jog; az adatkezelés korlátozásához való jog; értesítéshez való jog; tiltakozáshoz való jog.

Adatvédelemmel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében forduljon bizalommal a Munkáltatóhoz a fent megjelölt elérhetőségeken. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy adatainak kezelése az adatvédelmi jogszabályok előírásaiba ütközött vagy adatvédelmi jogi igényei egyéb módon sérültek, Önnek jogában áll – igényének érvényesítése, illetve sérelmeinek orvoslása érdekében – a Munkáltatóhoz fordulni, illetve panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Szívélyes üdvözlettel,
A cégvezetés

Széchenyi terv