ÁSZF ÁSZF

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen Feltételek alkalmazásának köre

(1) Cégünk szállításait, szolgáltatásait és ajánlattételeit kizárólag a jelen általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételek alapján végzi. A Feltételek minden jövőbeni üzleti kapcsolatra is vonatkoznak, akkor is, ha azokban még egyszer kifejezetten nem állapodnak meg a felek.

2. Ajánlatok

(1) Az ajánlatok a szerződés megkötéséig kötelezettség nélküliek és nem kötelező érvényűek. Az elfogadó nyilatkozatok jogi érvényességéhez cégünk írásbeli visszaigazolása szükséges.

3. Adatok és iratok

(1) A rajzok, vázlatok, ábrák, méretek, súlyok, vagy más, a teljesítésre vonatkozó adatok nem minősülnek kifejezetten vállalt tulajdonságoknak, amennyiben azokat cégünk kifejezetten írásban nem jelöli meg ilyen tulajdonságokként.

Ahol az a műszaki fejlődés értelmében célszerűnek tűnik, a PRO-MOULDING Kft. fenntartja magának a jogot a megfelelő változtatásokra. Ugyanez vonatkozik a prospektusokban, árlistákban és reklámanyagokban, stb. található megfelelő adatokra is.

(2) Valamennyi műszaki dokumentum a PRO-MOULDING cég szellemi tulajdona marad, és azok csak a megállapodás szerinti célokra használhatók.

(3) A megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony keretében személyekre vonatkozó adatok feldolgozására is szükség van. A megrendelő ehhez hozzájárulását adja, egyetért azzal, hogy a PRO-MOULDING cég az üzleti kapcsolatok lebonyolítása és ápolása céljából az ilyen adatokat bel- és külföldi harmadik személyeknek (pl. alvállalkozóknak, stb.) is tudomására hozhatja.

4. Árak

(1) Áraink a kiadott árajánlat szerint értendők. A fuvardíj és biztosítás, valamint egyéb járulékos költségek megegyezés szerint. Az elküldés, feladás napján érvényes árak az irányadók.

5. Szállítás, kockázatátszállás

(1) A kockázat akkor száll át a vevőre, amint az áru a fuvarozó társaságnak átadásra került, vagy cégünk üzemét és raktárát elhagyta. Ez akkor is érvényes, ha cégünk viseli a szállítási költségeket. A szállítás közben bekövetkezett károk miatti reklamációkat a vevő közvetlenül a fuvarozó társasággal szemben köteles érvényesíteni az arra előírt külön határidőkön belül. A szállítási, vagy egyéb biztosítások megkötése a vevő dolga.

(2) Amennyiben az áru elküldése nekünk fel nem róhatóan lehetetlenné válik, akkor a kockázat a készrejelentéssel (elküldésre kész állapot bejelentésével) száll át a vevőre.

6. Szállítási idő, szállítási akadályok

(1) A kötelező érvényű szállítási határidőkhöz cégünk kifejezett megállapodása szükséges.

Cégünk jogosult részszállításokra és részteljesítésekre. A megfelelő szállításokról és teljesítésekről cégünk részszámlákat állíthat ki.

(2) Cégünk szállítási és teljesítési kötelezettségei betartásának előfeltétele, hogy a vevő kötelezettségeit időben és szabályosan teljesítse.

(3) Az előre nem látható üzemzavarok, szállítóink általi szállítási határidő túllépések vagy szállítmánykiesések, a munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, a sztrájkok, a szállítóeszköz-beszerzési nehézségek, a közlekedési zavarok, a hatósági rendelkezések és a vis major esetek hatásuk időtartamára felmentik cégünket szállítási kötelezettsége alól. A vevőt cégünk haladéktalanul értesíteni fogja egy ilyen esemény bekövetkezéséről. Amennyiben ez a szállítást több mint egy hónappal késlelteti, akkor a vevő minden további igény kizárása mellett jogosult a szállítási zavar által érintett mennyiség vonatkozásában a szerződéstől elállni.

(4) Cégünk szállítási kötelezettsége mindaddig függőben van, amíg a vevő valamely esedékes fizetéssel késedelemben van. Olyan mennyiségek pótlólagos szállítására, melyeket cégünk a vevő hátralékos fizetései miatt nem szállított ki, nem állhat fenn igény. Ez cégünk egyéb jogait nem érinti.

(5) A szállítási határidő gondatlan túllépése esetén a vevő egy általa írásban meghatározott, ésszerű türelmi idő lejártát követően, a további jogok kizárása mellett  elállhat a szerződéstől, vagy kártérítést követelhet. A vevő késedelmi és/vagy rossz- illetve nemteljesítés miatti kártérítési követelései azonban csak akkor érvényesíthetők, ha minket (vagy meghatalmazottunkat) súlyos gondatlansággal, vagy szándékossággal vádolnak, és a nem, vagy nem időben, vagy hiányosan leszállított árumennyiség számla szerinti értékére korlátozódnak.

(6) Amennyiben a vevő a PRO-MOULDING cég vétkessége nélkül áll el a szerződéstől, akkor a PRO-MOULDING cégnek nem áll fenn kártérítési kötelezettsége.

7. Fizetés

(1) Cégünk számláinak kiegyenlítése a számla dátumától számított a megegyezés szerinti határidőn belül esedékes. Az időben történő fizetés szempontjából az összeg cégünk bankszámlájára történő beérkezése irányadó.

(2) Késedelem esetén cégünk jogosult az általunk fizetendő hitelköltségek mértékének megfelelő kamatok, legalább azonban az Európai Központi Bank alapkamata + 8% mértékű kamatok felszámítására. A további kár érvényesítésének jogát fenntartjuk. Fizetési késedelem, valamint a vevő fizetőképességével vagy hitelképességével szemben fennálló, indokolt kétség esetén cégünk – egyéb jogainak csorbítása nélkül – jogosult a még nem teljesített szállítások vonatkozásában előrefizetést követelni, valamint minden kiegyenlítetlen számlaösszeget – azokat is, melyekre fizetési halasztást adott – azonnal esedékessé tenni.

(3) A vevő lemond a folyó üzleti kapcsolat korábbi vagy más ügyleteiből eredő visszatartási jog érvényesítéséről. A vevő tartozását csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelésekbe számíthatja be.

8. Tulajdonjog fenntartás

(1) A leszállított áru valamennyi, az üzleti kapcsolatból eredő követelés kiegyenlítéséig cégünk tulajdona marad.

(2) A vevő mindaddig jogosult a cégünk tulajdonában álló áruk felett a rendes üzletmenetben rendelkezni, míg a cégünkkel fennálló üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségeit időben teljesíti. Az áruk zálogba adása, vagy biztosítékként való átruházása tilos.

(3) Áruink vevő általi feldolgozása esetén cégünk minősül gyártónak, és tulajdont szerez az újonnan keletkező árukon. Amennyiben a feldolgozásra más anyagokkal együtt kerül sor, akkor cégünk olyan arányban szerez közös tulajdont, ahogyan áruinak számlaértéke a többi anyag számlaértékéhez aránylik.

(4) A vevő szerződésbe ütköző magatartása – különösen fizetési késedelem – esetén cégünk jogosult az árut, melyen tulajdonjogát fenntartja, visszavenni, vagy adott esetben a vevő harmadik személyekkel szemben fennálló kiszolgáltatási igényeinek engedményezését követelni. A tulajdonjog fenntartásával átadott áru visszavétele, valamint annak általunk történő zálogba adása nem jelenti a szerződéstől való elállást.

(5) Az olyan áruk értékesítéséből származó valamennyi követelést, melyeken cégünket tulajdonjogok illetik meg, a vevő biztosítékként már most átruházza cégünkre az értékesített árukon fennálló tulajdoni hányadunknak megfelelő mértékben.

(6) Felhívásunkra a vevő köteles cégünknek minden szükséges tájékoztatást megadni a cégünk tulajdonában álló áruk meglétéről és valamennyi cégünkre engedményezett, olyan áruk értékesítéséből származó követelés meglétéről, amely árukon cégünket tulajdonjogok illetik meg, valamint köteles vevőit az engedményezésről értesíteni.

9. Minőségi vagy mennyiségi kifogások, szavatosság

(1) A leszállított áru mennyiségét és minőségét azonnal ellenőrizni kell. A hiányzó mennyiségeket és a látható sérüléseket a fuvarozóval/szállítmányozóval szemben kell megreklamálni (tényállásfelvétel).

(2) A vevő köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru a szerződésben megállapodott minőség, állapot szempontjából és a tervezett alkalmazási célra alkalmas-e. Ha a vevő ezt az ellenőrzést elmulasztja, nem a szükséges mértékben végzi el, vagy ha a felismerhető hibákat nem haladéktalanul, legkésőbb azonban 8 nappal az áru kézhezvételét követően jelenti be cégünk felé, akkor az áru az ilyen hiányosságok, hibák tekintetében jóváhagyottnak minősül. A fel nem ismerhető hibák, hiányosságok jóváhagyottnak minősülnek, ha azokat felfedezésük után haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru kézbesítési helyre történő kiszállítását követő törvényes szavatossági határidő lejárta előtt nem jelentik be. A reklamációkat írásban, a rendelési adatok megadásával kell érvényesíteni. Árut csak cégünk kifejezett beleegyezésével szabad visszaküldeni.

(3) A vevő határidőben bejelentett minőségi vagy mennyiségi kifogásának cégünk választása szerint utólagos javítással vagy csereáru szállításával felel meg. Ha az utólagos javítás vagy a csereáru szállítása nem lehetséges, vagy ha az utólagos javítás vagy a csereáru szállítása megfelelő időn belül cégünknek nem sikerül, illetve ha cégünk az utólagos javítást vagy a csereáru szállítást felróható módon megtagadja vagy késlelteti, akkor a vevő jogosult a szerződés felbontását, vagy a vételár csökkentését követelni.

(4) A rendes elhasználódásért való felelősséget, valamint helytelen tárolás, karbantartás vagy használat esetén a felelősséget cégünk kizárja.

(5) A termékek áthelyezéséről, karbantartásáról és kezeléséről szóló releváns szabványok rendelkezéseit be kell tartani.

(6) A PRO-MOULDING cég a hiba, hiányosság okának ellenőrzését követően fenntartja magának a jogot arra, hogy beszállítóival szembeni kártérítési igény útján magát kártalanítsa.

10. Felelősség, elállás

(1) A vevő csak azokban az esetekben és abban a mértékben követelhet kártérítést, vagy állhat el a szerződéstől, amely esetekben és amilyen mértékben ez a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározásra került; cégünk további felelősségét – mindegy, hogy milyen jogcímen, szerződéses mellékkötelezettségek megszegése és nem megengedett cselekvés miatt is – kizárja, hacsak cégünk szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt kötelező érvényű jogszabályi előírások szerint korlátlanul nem felel. Cégünk termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősségét és a termelői felelősségből eredő más igényeket ez nem érinti.

11. Elévülés

(1) Az ügyfél szerződéses jogviszonyból eredő, vagy a szerződés lebonyolításával összefüggő igényei, bármely jogcímen keletkeznek is – különösen végrehajtott árcsökkentésből, elállásból, a szerződés pozitív megszegéséből, vagy hasonló okokból is –, legkésőbb a keletkezésüket követően 5 évvel elévülnek, hacsak a jelen Feltételek kifejezetten ettől eltérően nem rendelkeznek.

12. Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog, részleges érvénytelenség

(1) Az illetékes bíróság a pertárgy értékétől függően a Soproni Járásbíróság vagy a Győri Törvényszék.

A jelen általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételekre, valamint a vevő és cégünk közötti teljes jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

(2) Abban az esetben, ha a jelen értékesítési, szállítási és fizetési feltételek valamely rendelkezése, vagy más megállapodások keretében bármely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, akkor ez a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét nem érinti.

Széchenyi terv